Logotyp

Fallstudier

I två specifika fallstudier kommer projektet att adressera de frågeställningar ovan som fortfarande är mycket dåligt genomlysta i ett svenskt perspektiv. De två fallen som kommer att ingå i projektets huvuddel är kopplade till Sveriges två stora flygplatser Arlanda (Stockholm) och Landvetter (Göteborg).   

Tillståndspliktig verksamhet i de bägge fallen har medfört att PFAS, via ett brandskum använts vid frekvent förekommande övningsverksamhet, spridit sig till närmiljön varpå närliggande sjösystem kontaminerats.

I fallet Landvetter har PFAS spridits ifrån en brandövningsplats till Västra Ingsjön, en av regionens mest uppskattade fiskevatten. Då sjön är förbunden med Kungsbackafjorden, via Kungsbackaån, föreligger  risk att PFAS spridits ännu längre, och att påverkansområdet är större än bara flygplatsens avrinningsområde.

I fallet Arlanda har PFAS konstaterats i förhöjda halter i den närliggande sjön Halmsjön. Halmsjön är via Märstaån förbunden med Mälaren, Sveriges största dricksvattentäkt. Att Märstaåns utlopp i Mälaren ligger mindre än 20 kilometer från intaget till Gjörvälns vattenverk är en källa till oro. Riskerna för att PFAS förekommer i dricksvattnet i Stor-Stockholm kommer att utredas inom ramen för projektet.

De bägge fallstudierna, som ytligt beskrivits, utgör helt unika möjligiheter att för första gången utreda och kartera halter av PFAS i olika ´compartments´ i miljön, under Svenska förhållanden, samt registrera den långsamma avklingning som förväntas äga rum (användandent av den typiska brandskumsprodukten för övningsändamål upphörde på Landvetter i december 2007 och på Arlanda under första halvåret 2008).

Projektet avser att relatera miljöriskerna, med de kvardröjande PFAS-halterna i vatten, biota och sediment, i förhållande till motsvarande miljörisker med avseende på en annan typ av ämnen som starkt associeras till flygverksamhet; organiska fosfater. Riskerna för människa på grund av exponering via oralt intag kommer också att belysas.

Senast ändrad: 2015-02-06

NYHETER

Webbplatsen administreras av IVL Svenska Miljöinstitutet AB | © IVL
.