Logotyp
    

          

Västra Ingsjön

Projektsatus 2009

Projektet RE-PATH har nu pågått i drygt 8 månader och under den tiden har ganska mycket hänt i projektet. Bl a har två riktade provtagningar i områden kring Arlanda respektive Landvetters flygplats genomförts. Prover har insamlats, karterats och analyserats m a p innehåll av perflourinerade ämnen. Alla prover är ej ännu analyserade men tillräckligt många prover (främst vatten- och fiskprover) är nu klara för att slutsatserna skall börja framträda. Bägge flygplatsområdena (de närliggande sjöarna) innehåller PFAS, (PFOS i synnerhet).

Projektet RE-PATH har nu pågått i drygt 8 månader och två  större provtagningskampanjer har genomförts kring Landvetters flygplats, respektive Arlanda flygplats. Provtagningar har genomförts såväl på våren som nu under hösten. Av specifikt intresse har varit att insamla ytvattenprover ifrån de närliggande sjöarna (och deras avrinningsområden), sedimentprover, samt naturligtvis också fisk- och andra biotaprover.
Proverna har sedan skyndsamt transporterats till IVLs specialalboratorium för organisk analys.
På IVL har sedan tidigare dedikerad analysmetodik för spårämnesbestämning av PFAS i miljöprover utvecklats. Proverna upparbetas bl a med hjälp av fastfasextraktion (SPE), och slutbestämning sker med HPLC-MS/MS (vätskekromatografi-masspektrometri).
I dagsläget är det stora flertalet av proverna analyserade varför vissa slutsatser låter sig dras;

1) Landvetter

Källan till PFOS är sedan tidigare identifierad och analys av grundvatten i källans omedelbara närhet ger oss startvärdet 33 µg/l av PFOS (= 33 000 ng/l). Grundvattenrör nedströms denna punkt visar på sjunkande halter PFOS (men ändock kraftigt förhöjda). Ytvattenprover i de dammar som finns på flygplatsområdet innehåller ca 250-420 ng/l PFOS (vår-höst). När vattnet lämnar flygplatsområdet och ansluter till Issjöbäcken är halterna ca 200-350 ng/l (vår-höst)).
Issjöbäcken ansluter såsmåningom till Västra Ingsjön. I sjön har två provpunkter etablerats för provtagning; dels där Issjöbäcken ansluter och dels vid sjöns utlopp vid Inseros. Halter av PFOS vid Issjöbäckens anslutning har under 2009 varierat mellan 120-170 ng/l (vår-höst). Vid Inseros, där flödeshastigheten hos vattnet periodvis är mycket hög (=hög omblandning), har halterna varierat mellan 19-22 ng/l (vår-höst). Vidare har projektet etablerat en provtagningsplats i närheten av Lindome Centrum (vid Kungsbackaån). Här har halterna av PFOS drygt halverats (10-14 ng/l, vår-höst). Vid Hede bron sker en liten ökning av PFOS-halten i Kungsbackaån (10-28 ng/l höst-vår). Hurvida vårprovet på 28 ng/l är en anomali eller speglar en faktiskt koncentrationsökning får 2010 års provtagning ge svar på. Halterna kan de facto öka vid just denna punkt då området präglas av stora arealer med asfalterad eller hårdgjord yta (vilket ökar avrinning av dagvatten till ån). Slutligen, där Kungsbackaån mynnar i Kungsbackafjorden är halten PFOS mellan 11-20 ng/l (höst-vår, även vid denna provpunkt är vårhalten högre än den halt som uppmäts på hösten).

Senast ändrad: 2009-11-27

NYHETER

Webbplatsen administreras av IVL Svenska Miljöinstitutet AB | © IVL
.